วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมภาษาซี ตอน ตารางแสดงรหัสแบบข้อมูล ในการใช้ scanf() โปรแกรมภาษาซี

โปรแกรมภาษาซี ตอน ตารางแสดงรหัสแบบข้อมูล ในการใช้ scanf() โปรแกรมภาษาซี


แสดงรหัสแบบข้อมูล  ที่สามารถใช้ในฟังก์ชัน  scanf( )
รหัสรูปแบบ 
(format  code)
ความหมาย
%c
  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวอักขระตัวเดียว  (single  character :  char)
%d
  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม (integer : int)  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  10  เท่านั้น
%e
  ใช้กับข้อมูลชนิดตัวเลขจุดทศนิยม  (floating  point : float)
%f, %lf
ใช้กับข้อมูลชนิด  float  และ  double  ตามลำดับ
%g
ใช้กับข้อมูลชนิด  float
%h
ใช้กับข้อมูลชนิด  short  integer
%l
ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยใช้กับตัวเลขฐาน 8, ฐาน 10 และฐาน 16
%o
ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  8  เท่านั้น
%u
ใช้กับข้อมูลชนิด  unsigned  int  โดยใช้กับตัวเลขฐาน  10  เท่านั้น
%x
ใช้กับข้อมูลชนิด  int  โดยสามารถใช้กับตัวเลขฐาน  16  เท่านั้น
%s
ใช้กับข้อมูลชนิด  string
แหล่งข้อมูลจาก : Gottfried, S. Byron, 1990 : 481.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น